'Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Translate

ΕΛΛΑΣ...!!!

Συντεταγμένες: 39 00 Β, 22 00 Α

Η Ελλάδα βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης και έχει επιφάνεια 131.957 τ.χλμ. (ακτογραμμή: 13.676 χλμ. 1226 χλμ χερσαίων συνόρων) και πληθυσμό:

10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι,εκ των οποίων:

5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).

Ψηλότερο όρος: Όλυμπος, 2.917 μ

Πρωτεύουσα είναι η Αθήνα.Η τοπική ώρα είναι GMT +2 ώρες.

Κλιμα: Η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Γενικες Πληροφοριες:

Πολίτευμα: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Προκόπης Παυλόπουλος (από 13 Μαρτ 2015)

Πρωθυπουργός: Aλέξης Τσίπρας (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Πάνος Καμένος (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Βουλή: 300 βουλευτές που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια

Νόμισμα: Ευρώ (340,75 δρχ.) (από 01.01.2002)

Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσιν...!!! ▒▓▀Ε▄▀▄Λ▀▄▀Λ▄▀Α▄Σ▀▄▒░...!!!

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

0 ΣΗΜΑΙΑ Ν 851/1978:Περί Εθνικής Σημαίας...!!!

Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα 

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, 
παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου 
κράτους, που τελεί σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο από αυτήν ή 
διακόπτει ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού του ύμνου, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις έξι μηνών ή με χρηματική ποινή, εφόσον η 
αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη τόσο κατά το χρόνο εκτέλεσης της πράξης, όσο 
και κατά το χρόνο εκδίκασής της. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της 
ξένης κυβέρνησης. 

Αρ. 181 Ποινικού Κώδικα 

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, 
παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της 
κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. 

Ν 851/1978:Περί Εθνικής Σημαίας.
Αρ. 2 

 1. Η Εθνική Σημαία παραμένει εν επάρσει καθ` εκάστην από της ογδόης 
 πρωϊνής μέχρι της δύσεως του ηλίου, εις: 

 α) Την Προεδρίαν της Δημοκρατίας και την Βουλήν των Ελλήνων. 

 β) Τα Υπουργεία. 

 γ) Τας Πρεσβευτικάς και Προξενικάς Αρχας. 

 δ) Τα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, καθοριζόμενα δι` 
 αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. 

 ε) Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Εκπαιδευτήρια εν γένει, κατά την 
 διάρκειαν της Σχολικής περιόδου. Αι λεπτομέρειαι της επάρσεως και 
 υποστολής της Σημαίας εις ταύτα καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού 
 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 στ) Τας Μονάδας, καταστήματα και Στρατόπεδα του Στρατού Ξηράς, του 
 Ναυτικού και της Αεροπορίας. 

 ζ) Τα Πολεμικά Πλοία. 

 η) Τα Συμμαχικά Στρατηγεία εις α υπηρετεί προσωπικόν των Ενόπλων 
 Δυνάμεων. 

 θ) Τα Εμπορικά Πλοία. 

 2. Η Εθνική Σημαία δύναται επίσης να επαίρεται:


 α) Κατά την διάρκειαν Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών εις οικίας, καταστήματα, γραφεία επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως
 επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, και

 β) κατά την διάρκειαν τελέσεως αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και 
 τελετών εις τους χώρους αύται λαμβάνουν χώραν, κατόπιν αποφάσεως του 
 οικείου Νομάρχου. 

 3. Τα μεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιμοποιουμένων Σημαιών 
 ορίζονται ως κατωτέρω: 

 α) Εις φρούρια και Ακροπόλεις μέγεθος Σημαίας υπ` άριθ. 1. 

 β) Εις οικίας, διαμερίσματα Πολυκατοικιών, μικρά καταστήματα, γραφεία 
 και λοιπούς μικρούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, μέγεθος Σημαίας υπ` 
 αριθ. 5. 

 γ) Εις Πρεσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς, το μέγεθος καθορίζεται υπό 
 του Υπουργού Εξωτερικών, εις Στρατιωτικάς μονάδας και Υπηρεσίας, ως και 
 Πολεμικά πλοία υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εις λοιπάς Κρατικάς 
 Υπηρεσίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, Κεντρικά Καταστήματα των 
 Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και Ιδιωτικάς Επιχειρήσεις, 
 Συλλόγους, Οργανώσεις και λοιπά οικήματα υπό του Υπουργού των 
 Εσωτερικών, εις Εμπορικά Πλοία υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 ) Εις αυτοκίνητα επισήμων προσώπων, καθοριζομένων δι` αποφάσεως του 
 Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, το μέγεθος υπ` άριθμ. 8 επί 
 μεταλλίνου κοντού ύψους 36 εκατοστών του μέτρου εις το δεξιόν 
 εμπρόσθιον μέρος του οχήματος. Δια της αυτής αποφάσεως θα ορισθή ποίων 
 εκ των εν λόγω αυτοκινήτων αι Σημαίαι των θα φέρουν πέριξ μεταξωτούς 
 κροσσούς χρώματος χρυσού και μήκους δύο εκατοστών. 

 ε) Κατ` εξαίρεσιν εις συμμαχικά Στρατηγεία ή κατά την τέλεσιν διεθνών 
 αγώνων, συνεδρίων ή τελετών εις την αλλοδαπήν, αι διαστάσεις της 
 Σημαίας, το ύψος του ιστού και το μήκος του κοντού είναι τα αυτά του 
 αντιστοίχου Κράτους. 

 4. Κατά τας παρελάσεις Συλλόγων, Οργανώσεων Μαθητών και Σπουδαστών, 
 φέρεται η Εθνική Σημαία υπό Σημαιοφόρου περιβαλλομένου υπό δύο ή πέντε 
 παραστών και έχει αύτη ως κάτωθι: 

 α) Διαστάσεις Σημαίας και λοιπαί αναλογίαι, α του πέμπτου μεγέθους 
 του καθοριζομένου υπό της παραγράφου 4 του αρθρου 1 του παρόντος. 

 β)`Υφασμα Σημαίας, εκ μετάξης. 

 γ) Πέριξ της Σημαίας φέρονται μεταξωτοί κροσσοί, χρώματος χρυσού και 
 μήκους πέντε εκατοστών. 

 δ) Κοντός μήκους δύο μέτρων και τριάκοντα εκατοστών και διαμέτρον 
 τριών εκατοστών επενδεδυμένος δια βελουδίνου υφάσματος, χρώματος βαθέος
κυανού, εις τον οποίον στερεούται η Σημαία δι` ηλίσκων πλατυκεφάλων εκ
 λευκού μετάλλου. 

 Ο Κοντός φέρει εις το άνω άκρον σφαίραν διαμέτρου εξήκοντα πέντε 
 χιλιοστών μετά κωνικής βάσεως εξ ορειχάλκου και επ` αυτής Σταυρόν ύψους 
 δώδεκα εκατοστών, πάχους ενός εκατοστού, πλάτους κορμού και σκελών δύο 
 εκατοστών εκ του αυτού μετάλλου και συνολικού μήκους οριζοντίου σκέλους 
 οκτώ εκατοστών. Κωνική βάσις, σφαίρα και Σταυρός αποτελούν εν ολόσωμον 
 τμήμα. Επί της σφαίρας δύναται να χαράσσεται η ονομασία του οικείου 
 Συλλόγου, Οργανώσεως ή Σχολείου. Εκ του κάτω μέρους της σφαίρας 
 εξαρτώνται κορδόνια εκ μετάξης χρώματος χρυσού, φέροντα εις το άκρον 
 θυσσάνους. 


Αρ. 3 

 Κατά τας δημοσίας εορτάς, τας καθιερουμένας δια Προεδρικών 
 Διαταγμάτων, ως επίσης και κατά τας επισήμους τελετας, τας εκτάκτως 
 αποφασιζομένας υπό της Κυβερνήσεως ή του Προέδρου αυτής ή οριζομένας 
 υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, δι` ας ήθελεν ορισθή γενικός 
 σημαιοστολισμός και επί τον εν των οικείω διατάγματι, αποφάσει ή 
 Προγράμματι οριζόμενον χρόνον αυτού, είναι υποχρεωτική δι` άπαντα εν 
 γένει τα καταστήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
 Αυτοδιοικήσεως, των νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και 
 τα Ιδιωτικά ως και τας κατοικίας εν γένει, η ανάρτησις επί ιστού ή 
 κοντού και επί της προσόψεως τούτων της Εθνικής Σημαίας από της ογδόης 
 πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου καθ` άπαν με το Κράτος εφ` όσον 
 πρόκειται περί πανελληνίου εορτής ή τελετής, εφ` όσον δε πρόκειται 
 περί τοπικής εορτής ή τελετής, εις ας πόλεις και χωρία αύτη λαμβάνει 
 χώρα.

"Σε όποια οικεία δύναται(εχει την δυνατοτητα η το δικαιωμα να το κανει...) δεν απαγορεύει σε κανέναν να έχει σημαία. δεν απαγορευει καπου την χρηση της τον υπολοιπο χρονο και ουτε λεει μονο τοτε. Στην ουσια αυτο που καταλαβαινω εγω ειναι οτι υποχρεώνει στο να μπαινει η Ελληνικη σημαία σε εθνικές εορτές. ΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ...!!!


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αναζητηση στο ιστολογιο

Free GREECE Cursors at www.totallyfreecursors.com